Kamala Karkar
Lesiamon Karkar
Nenkai Karkar
Sirintai Karkar
Nanetya Kashu
Sein Keiwa
Konyinke Kisinto
Saiteru Kisinto
Sopiato Kisinto
Mantaine Kisotu
Nampayio Kisotu
Oloserian Kisotu
Sempeyo Kisotu
Siyiomit Kisotu
Jona Koin
Kalelian Koin
Kinanda Koin
Kironua Koin
Kiserian Koin
Kiurei Koin
Kone Koin
Konini Koin
Kunini Koin
Leken Koin
Lemperua Koin
Lemushen Koin
Leteipa Koin
Masharen Koin
Meiseyieki Koin
Mengioru Koin
Mpurrung'a Koin
Munteyian Koin
Mununka Koin
Muri Koin
Naanyu Koin
Nalaya Koin
Namasho Koin
Namayiana Koin
Napelel Koin
Naserian Koin
Ng'Nae Koin
Nkini Koin
Nkujukuj Koin
Ntialo Koin
Ntiyankai Koin
Oloibala Koin
Olomelok Koin
Oloshaiki Koin
Piloyia Koin
Rarin Koin
Saninyio Koin
Senet Koin
Shashon Koin
Sinante Koin
Siyiayia Koin
Totwoek Koin
Namunyak Koin 
Kirerenjo Koyie
Kitayin Koyie
Kosenja Koyie
Lekishon Koyie
Leshao Koyie
Manuel Koyie
Memusi Koyie
Mokomi Koyie
Nabulu Koyie
Naidem Koyie
Naidem Koyie
Nairesiae Koyie
Nakuyiet Koyie
Neeso Koyie
Nempiris Koyie
Nenkuyam Koyie
Nyoonko Koyie
Pemba Koyie
Saisa Koyie
Samato Koyie
Sila Koyie
Simel Koyie
Supeet Koyie

Tobiko Koyie
John Kuyati
Nantini Kuyati
Ntekerei Kuyati
Olomunyak Kuyati
Leparan Laput
Mantaine Laput
Nampaso Laput
Masek Ledidi
Mose Ledidi
Ng'Abwal Ledidi
Beatrice Leshinka
Lemushon Leshinka
Naante Leshinka
Nankorua Leshinka
Saibulu Leshinka
Salmus Leshinka
Soine Leshinka
Soipei Leshinka
Terenua Leshinka
Tajeu Lilash
Baaba Meikasi
Kadiko Meikasi
Lekumok Meikasi
Naerian Meikasi
Nailole Meikasi
Nolari Meikasi
Ntelenkei Meikasi
Olorasha Meikasi
Rumas Meikasi
Supeet Meikasi
Lulunken Melita
Namerae Melita
Maripet Meriki
Mpaima Meriki
Mtimama Meriki
Naeku Meriki
Namunyak Meriki
Naserian Meriki
Naseyio Meriki
Naseyio Meriki
Naupoi Meriki
Nenkai Meriki
Nkuito Meriki
Oloshorwa Meriki
Paranae Meriki
Nentiyen Morisie
Nemama Mporroi
Leparan Munka
Nanuku Munka
Nenkakenya Munka
Oloramatisho Nairoto
Mpayieyio Naisuko
Kitiyian Namunkik
Kiurei Namunkik
Mananga Namunkik
Morompi Namunkik
Mwatat Namunkik
Nabulu Namunkik
Naeku Namunkik
Nanteya Namunkik
Neloita Namunkik
Nkamunu Namunkik
Rarin Namunkik
Sabore Namunkik
Saitabai Namunkik
Naideem Nooseli
Napelel Ntapatata
Munteri Ntiyani
Parsitau Ntiyani
Rebecca Nyanke
Kalai Nyenke
Leshan Nyenke
Musa Nyenke
Naisimoi Nyenke
Nankina Nyenke
Nantito Nyenke
Nasieku Nyenke 
Nenkakenya Nyenke
Ntelenkei Nyenke
Olorasha Nyenke
Oloserian Nyenke
Parkerempen Nyenke
Sameri Nyenke
Shalai Nyenke
Seketo Olotinayio
Sein Rotiken
Soila Rotiken
Moseka Saire
Meriae Saiton
Naipanoi Sasi
Neloita Sasi
Niomom Sasi
Nteriya Sasi
Kikanae Shura
Lekumok Shura
Saruni Shura
Seneyia Shura
Sokoine Shura
Naserian Silio
Noonkayiok Simpano
Melubo Sonkoi
Naini Sonkoi
Paapa Sulul
Leparan Takili
Kini Takule
Lato Takule
Ledemi Takule
Lemashon Takule
Lemayian Takule
Naneu Takule
Neyieyio Takule
Saitati Takule
Saruni Takule
Kanyinke Tikili
Kinanda Tikili
Laila Tikili
Lemashon Tikili
Lolari Tikili
Nkisese Tikili
Saitabai Tikili
Saning'o Tikili
Sopiato Tikili
Daniel Tuya
Isaiah Tuya
Kereyian Tuya
Mopes Tuya
Nteeyia Tuya
209 students